Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

กองพัสดุและทรัพย์สิน

 
 
น.ส.นภาภรณ์ ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 ฝ่ายพัสดุ

        ฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน  

          งานธุรการ         

 
นางเพชรี สุขประโคน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
 
นางจรรยา ศิลา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน
 
 
นางปราณ๊ สุหญ้านาง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  

  

น.ส.กัลย์จิรัตน์ สุทธิไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
นางจินตนา กาญจนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายเทิดศักดิ์ นุกาศรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางวรันต์ภรณ์ กิจจารุวัฒน์ 
นักวิชาการพัสดุปฏืบัติงาน
 

นางอนงค์พร ประยูรเเมธา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
น.ส.ปัทมนันท์ จันโทภาส
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
น.ส.อรนภา เชียรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
น.ส.ณัฏฐา สุหญ้านาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  

นางวรันต์ภรณ์ กิจจารุวัฒน์ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ