Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

 

 

 

 

           

 
นายถนอม กฐินใหม่
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

 ฝ่ายพัฒนาผังเมือง

 งานธุรการ

 
นายสุปัญญา ศรีรัตนประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายบุญชู สีนิลแท้
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 
นางกาญจนา ผลเจริญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผังเมือง
 
 
นายสุทธิชัย พรหมบุตร
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 
นายสุทธิดล โชคชาตรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นางลำใย สระแก้ว
นายช่างโยธา 6ว
 
น.ส.กานต์ธีรา โคตุทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ว่าง -
ช่างเครื่องกล 5