Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

 

 

 

 
 


นายธำมรงค์ ทิพย์อักษร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

  ฝ่ายพัฒนาสังคม

  ฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

  ฝ่ายวิชาการแผนงาน

งานธุรการ

 


- ว่าง -
นักบริหารงานทั่วไป 6

 


นายธำมรงค์ ทิพย์อักษร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 


นางธนพร แสนเพื่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


นางธนพร แสนเพื่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 นายวีรชน เสงี่ยมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 


- ว่าง-

 


นางจิมรี่ ซึดนอก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


น.ส.จิริยาภา สวัสดิกิจจานนท์ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

   


นางสาวระเบียบ เสาวรถ
นักจัดการงานทั่วไปปฏบัติการ

 


นายเทอดพงษ์ กมลปัญญากร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  

 

 

 

 

 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     


นายศาสตรา สุรินสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์

    


นายสมโภชน์ นาเม็ง
พนักงานขับรถยนต์