Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

กองช่าง

 

 

 

 

 
นายสิทธิเดช วิเศษขลา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายแบบแผนและวิชาการ

 ฝ่ายทางหลวงชนบท

ฝ่ายเครื่องจักรกล 

 

 

นายธีระนันท์ เขียวรัมย์
นายช่างโยธาอาวุโส

 
นายพจน์ เพ็ญไพบูลย์เสถียร
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

 
นายวีรวิชร์ เสงี่ยมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

 
นายกฤติพล ทองแสน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่่อมบำรุง

 
นายเกษม สังข์สีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

 

งานธุรการ

 

 


นายไชยโย ควินรัมย์
นายช่างสำรวจอาวุโส

 


นายฌัชช์  ประเสริฐสวัสดิ์
นายช่างโยธาอาวุโส

 


นายกิตติชัย กมลรัมย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 


นายธีระเวธน์ กิจจารุวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส

 


นายสุนทร อินโท
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

 


นางมีนา คำภากุล
นักจัดการงานทั่วไปำชานาญการ

 


นายสาธิต บุญประดิษฐ์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

 


นายสหรัถ โพธิ์นอก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 


นายบริพัตร กองพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 


นายสมบูรณ์ บัวระพันธ์
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

 

 


นายบุญส่ง ปานทอง
นายช่างโยธาอาวุโส

  


นายนิวัฒน์ ชัยสมัคร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 


นายรณกฤต ธัญญานนท์
นายช่างโยธาปฏบัติงาน

 


นายบุญเยี่ยม นิพรรัมย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 


นายจักรพงษ์  ขรวนรัมย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 
นายปูชิตเทพ ปานทอง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

   นายจักรพันธ์ มาตรคำจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 

 
นายวิทกรานต์ สุดสายเนตร
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

   

 
นายสมนึก องค์รัมย์ 
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

 
นายจิติวัฒน์ ประทีปชัยธรรม
ผู้ช่วยสถาปนิก

   

 
นายอดิศร วิชัยรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

  
นายศักดา ตันเสียดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักการช่าง