Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


นายสุนทร อินโท
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

งานธุรการ

 


นางสาวรฐาภรณ์ บุตรสุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รก.หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

 


นางสาวภัทรพร แจ้งไพศาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 


 นางสาววรรณพร พัฒนาวิศิษฏ์
นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ

 


 นางสาวรัสรินทร์ ฉัตรพัฒน์โภคิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน.งานธุรการ

 

นางสาวสุปราณี การกระสัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นางจิราภรณ์ ศรีอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 
นางสาวอำไพ พลสงคราม
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

 
นางสาวสุรัสมิ์พรรณ ทนกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวกรกนก ประยงค์หอม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 

 
นายยศกร ละมุนเมือง
ครูอาสาพัฒนากีฬาประจำสนามกีฬ
  
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  
นายอภิสิทธิ์ ววมขุดทด
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นายสำเริง พันธ์รัมย์
ครูอาสาพัฒนากีฬาประจำสนามกีฬา 


นายสุวัฒน์ อินโท
พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาววิจิตรา กรงรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 

นายทวีศักดิ์ สุวรรณมณี
คนงาน

 

 


นางสาวอนัญญา นามไพลิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

นายแสน ปริรัมย์
คนงาน

 

 
นายเสนอ สมรูป
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป