Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

 

 

 

 

 


นางอภิรดี ปุยไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายการเงิน
 ฝ่ายบัญชี
 ฝ่ายตรวจสอบฎีกา
และใบสำคัญ
 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
งานธุรการ 
 

นางมนัญญา สงนอก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

นางมนัญญา สงนอก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

นางธนาภา วิโสรัมย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

  
นางมาลินี สังสีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ


 

น.ส.วรรณา กับรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


น.ส.นฤมล สมัยธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


นางทิพวรรณ จิตติวรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

  
 


นางภัทรียา ธนสารจิรพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


น.ส.ธัญธรณ์ สมัยธรรม
นักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ

   


นายอุเทน อำพิสัย
ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์

 


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 


น.ส.สุกัญญา แจ้งกูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 


นางสรินยา สาคีรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

  


นายราเมธ ปานทอง
นักการภารโรง

 


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี