Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content
 
 
 

นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 

 

 ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนา 

ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ฝ่ายติดตามประเมินผล 

 

 
นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 
นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนา

 
- ว่าง -

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

 
น.ส.กัลย์จิรัตน์ สุทธิไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานธุรการ

 
 


นางอัจฉรา พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นายสมศักดิ์ ผกากอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

 


- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นางศิราณี หมั่นดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


น.ส.รัชกร แมนประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นายเรืองเดช ศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


น.ส.อรทัย ชัยประสิทธิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ