Get Adobe Flash player

 

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

กองกิจการสภาฯ


นางประทุม วันทนาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

 

  ฝ่ายกิจการสภา

  ฝ่ายการประชุมสภา

  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานธุรการ


นางปวริศา ใจมั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหสน้าฝ่ายกิจการสภา

นายนำชัย ปุริโสตะโย

หัวหน้าฝ่ายการประชุม


นางณมน ทะวาเสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 


- ว่าง -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

 

น.ส.จันทนา อาญาเมือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

 

นางปิยะวรรณ ทองแถม
นิติกรชำนาญการ

 

น.ส.จันทนา อาญาเมือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

นานธันยกร ปุริโสตะโย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 น.ส.สิริณพิชญ์ โสภาศรีจันทร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

- ว่าง -
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว