Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content
 
 นายสาโรช  แก้วใส
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
นางชูใจ ชาติแดง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รก.แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายสุชาติ ทองกระจาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายวรเทพ สุขจินดาเสถียร
นิติกรชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 

นางอัญชลี แก้วใส
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นางสาวชูใจ ชาติแดง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
นายธีทัต อินมะณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายวรเทพ สุขจินดาเสถียร
นิติกรชำนาญการ


นายสุรเชษ ชนะสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


นางรัชพร พลบุบผา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางศาตพร พรหมสิริจรรยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
นางแิยะวรรณ ทองแถม
นิติกรชำนาญการ
 
 
นายพิทยาพล บุญเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
น.ส.มณทิยา บุญเพชร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
น.ส.นพพร บุญเกิดรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นายถิรวิทย์ ขวัญทอง
ผู้ช่วยนิติกร
  
นางกรรณิการ์ สุขเสริม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
 

นางนิตยา พัลวัล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 น.ส.วรรณา วันตะธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นางกัณฑมณี สุขจินดาเสถียร
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
นายบพิตร บุญฑีกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 
น.ส.จินต์ศุจี โค้งสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวเกวลี ธนะปัญญจธรรม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 
 
น.ส.เยาวลักษณ์ วรรณโกษิตย์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
นายบุญเลิศ นาคนาคา
พนักงานขับรถยนต์ 
  
สิบเอกสุริยา ดอมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
นายอธิชัย ธรรมุสา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  
นายผ่องแผ้ว เทพราชา
พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 
น.ส.การญจนา เฉยกลาง
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายบรรดิษฐ์ ปะลุวันรัมย์
พนักงานขับรถยนต์ 
   
 
นายพงษ์ศักดิ์ มีสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ 
   
 
นางอรทัย พลาผล
นักการ
   
 
นายชนะชัย บาลไธสง
ยาม