Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

สภาพเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์

     โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาคงที่  ปี 2552 พบว่าภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นกับภาคการค้าส่งค้าปลีก ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญตามลำดับภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์  โดยรวมในปี 2553  ชะลอตัวจากปีก่อน  พิจารณาจาก

  •  เศรษฐกิจด้านอุปทาน  : การผลิตโดยรวมขยายตัวจากปีก่อน ชี้วัดได้จาก การผลิตภาคเกษตรกรรม  โดยมูลค่ารวมของสาขาเกษตรขยายตัวจากปีก่อน  ตามปริมาณผลผลิตข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  และยางพาราที่เพิ่มขึ้น  ประกอบกับราคาข้าวเปลือก   อ้อย  และยางพารา ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน   ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิต   เช่นเดียวกับ  ภาคการบริการและการท่องเที่ยว ขยายตัว จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย   ตามมาตรการเพิ่มวันหยุดต่อเนื่องของภาครัฐบาลในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม  และ สาขาเหมืองแร่ เหมืองหิน ขยายตัว ขณะที่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวเมื่อเทียบกับ ปีก่อน ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ   
  • เศรษฐกิจด้านอุปสงค์   :  การอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน   จาก ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น  จากราคาสินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และ จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากช่วงปลายปีราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และปริมาณจำหน่ายสุราและเบียร์ที่จำหน่ายในจังหวัด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามความต้องการบริโภคของประชาชน   ขณะที่ การลงทุนของภาคเอกชน หดตัว เห็นได้จากนักลงทุนชะลอการลงทุนและเลิกกิจการในภาคการค้าและการก่อสร้างลดลง  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง

ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดย การเบิกจ่ายงบประจำ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากส่วนราชการได้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายประจำในส่วนของค่าตอบแทน ซื้อวัสดุและบริการให้เป็นตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และการเบิกจ่ายงบลงทุน  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป อีกทั้งรัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในส่วนของโครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญาให้เจรจาส่งมอบงานให้ทันกำหนดประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประกาศใช้เร็วกว่าปีก่อนจึงทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้น

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  :  ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อในระบบธนาคารภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มขึ้นปีก่อน  ส่วน สถานการณ์ด้านการจ้างงานภายในจังหวัด ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน พิจารณาจาก อัตราการว่างงาน ที่ลดลงจากปีก่อน สำหรับ อัตราเงินเฟ้อ   ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.09   เป็นผลจากราคาสินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวลดลง

การอุตสาหกรรมสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 (31 ตุลาคม 2553)  มีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามประเภท  21  สาขาจำนวน รวม 468 โรงงาน          ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์สภาพทางเศรษฐกิจตาม(สศช.)จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2552 จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 60,490 ล้านบาท แยกเป็นภาคเกษตร 14,787 ล้านบาท ภาคนอกเกษตร 45,702 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 36,827  บาท ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 71 ของประเทศไทยการศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 เขตการศึกษา ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รับผิดชอบ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รับผิดชอบ อำเภอกระสัง อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับผิดชอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองกี่ อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอหนองหงส์ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนดินแดง และอำเภอนางรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รับผิดชอบ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอคูเมือง อำเภอสตึก อำเภอแคนดง อำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์